Live News

Thursday, May 23, 2013

Zo: Guai, thu lam dang mama khat om maw e, ahi tahpi d...

Zo: Guai, thu lam dang mama khat om maw e, ahi tahpi d...: Guai, thu lam dang mama khat om maw e, ahi tahpi dia thei zousing, kawlgam Mawlamyan Khuopi ah Vokpi khat sung ah mihing(8) tahpi suoh ci...

No comments:

Post a Comment

Pu Zo Net: ZO MITE THAU : ZO-THAU (Flintlock)

Pu Zo Net: ZO MITE THAU : ZO-THAU (Flintlock) :                             Leitung mun tuamtuamah gal nanna ding galhiem, a khang khang...

http://www.globalzoit.blogspot.com