Skip to main content

ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾကားခံပဲြစား႐ိုက္စားလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ထုိင္းယာယီႏုိင...

ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾကားခံပဲြစား႐ိုက္စားလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ထုိင္းယာယီႏုိင...:

ၾကားခံပဲြစား႐ိုက္စားလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ထုိင္းယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္

"ၾကားခံပဲြစား ႐ိုက္စားလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိင္းယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေစ်းျမင့္ေနျခင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကူညီေပးရန္ ေမတၲာရပ္"

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ျပဳလုပ္ ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီတုိက္တြန္းေပးရန္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား


အခြင့္အေရးကြန္ရက္မွ ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားမွာဘတ္ ၁ဝ၅ဝ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ပဲြစားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခံ လုပ္ေနရသျဖင့္ ဘတ္ ၅၅ဝဝ မွ ၇ဝဝဝ အထိျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္
မွ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္ သာမန္အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအဖုိ႔ သိရိွနားလည္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲသလို လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားသို႔ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်ဝင္ေရာက္လုပ္ ေဆာင္ရန္မျဖစ္သေလာက္ ခက္ခဲေနၿပီး ပဲြစားမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္မွသာရရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊
ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး ကုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သီးသန္႔ဌာန မရိွေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ လိုက္လံေဆာင္ ရြက္ရန္ ပါရိွေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ တရားဝင္ေစ်း ႏႈန္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္နားလည္ တတ္ကြၽမ္းစြာ လုပ္ေဆာင္မေပးႏုိင္ ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ မေပးလိုၾကျခင္း ေၾကာင့္ အက်ဳိး ေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ၾကားပဲြစားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အ ေရးပါလာေၾကာင္း ကြန္ ရက္မွ သိရသည္။

''လတ္တေလာ ျဖစ္ ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပး ဖို႔ေမတၱာရပ္ခံတာပါ'' ဟု ကြန္ ရက္မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီပဲြစားမ်ားသည္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္ငန္း စဥ္ အားလံုးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ၿပီး အက်ဳိးေဆာင္ခမ်ား သတ္မွတ္ရ ယူၾကေၾကာင္း၊ အစိုးရ ေၾကညာ ခ်က္ထဲတြင္ ပဲြစားမ်ားအတြက္ အ က်ဳိးေဆာင္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း
မရိွဘဲ လက္ ေတြ႕တြင္မူ ပဲြစားမ်ားမွသာ ေဆာင္ ရြက္ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ယာယီႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေစ်းကြက္ တစ္ခုလံုးပဲြစားမ်ား၏လက္ အတြင္း က် ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာမီျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ အ ေထာက္အထား ထုတ္ေပးေရး လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္လည္း ယခ
င္ၿပီးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စံနမူနာယူကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေစရန္ အစိုးရမ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး တရားဝင္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း အလုပ္ ရွင္ အလုပ္သမား ကိုယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စနစ္ ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေပးေစ လိုေၾကာင္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ယခုလ ၁၅ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး စခန္း ၁၁ ခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments

Popular posts from this blog

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး (မလြယ္ေက်ာပဲေနာ္ )
Tuesday, March 19, 2013

ေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတာေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တၿပိဳင္တည္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆုိတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ မိန္းမ တဦး က ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ား ၅ ဦးတၿပဳိင္တည္း ေပါင္းသင္းတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထူးဆန္းမေနဘူးလား။

ဒီလိုထူးဆန္းမႈကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ တကယ္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မစၥ ရာဂ်ိဳ ဗာမာ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူကေတာ့ ခင္ပြန္းသည္ ၅ ဦးနဲ႔ အလည္က် တညစီ
ေနပါသတဲ့။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၅ ဦးလံုးကလည္း ညီအကိုေတြျဖစ္ေနတာပါလုိ႔ The Sun အြန္လုိင္း သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႔ခ်ီထားတဲ့ သားငယ္ ေလးဟာ ဘယ္အေဖနဲ႔ ေမြးတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူမသိရပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ကနဦးပိုင္းေတာ့ နည္းနည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သလုိ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေယာကၤ်ား တဦး တေလ…

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း - THIT HTOO LWIN

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ တစ္ဝက္ေတာ့မွန္ပါ တယ္။

Uolithiasis (Renal Stones) လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ အဓိက အုပ္စု ႀကီးႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမ အုပ္စုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆီးေက်ာက္တည္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Parathyroid လို႔ ေခၚတဲ့ ဂလင္းက အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္လို႔ ေသြးထဲမွာ Calcium လို႔ ေခၚတဲ့ ထံုးဓာတ္ေတြ မ်ားလာ ၿပီး ေက်ာက္တည္ တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္နဲ႔ သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါ ရွာေဖြၿပီး ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ နဂိုဘာေရာဂါမွ မရွိဘဲ အေနအထိုင္ အစား အေသာက္ မွားယြင္း ေနလို႔ ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရအႀကီးဆံုး ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေရမ်ား မ်ားေသာက္ ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအနည္က်တာ မျဖစ္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ တည္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ေန႔ ၃ လီတာေလာက္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ …

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း: Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန...
Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္းSunday, September 29, 2013Aungko Htet1 comment Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန္မစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေမ့ေနၿပီဗ်။  ျပန္ေလ့လာရင္းေတြ႔လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
မဂၤလာပါ... Router တစ္လံုးကုိ Setting ခ်နည္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... အဓိကကေတာ့ ၾကိဳးဖုန္းျဖင့္ MPT  က အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးသူမ်ား၊ CPE ျဖင့္ WiFi လႊင့္ေရာင္းသူမ်ားမွ ၀ယ္သံုးေနတဲ့သူ (အိမ္သံုးသမား)၊ လက္ေဖ့ရည္ဆိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ WiFi လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးေပးထားပါတယ္။ ယခု Post ကိုေလ့လာယံုႏွင့္ Router တစ္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ Setting ခ်ၿပီး WiFi လႊင့္တတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တာကေ…