Live News

Monday, June 10, 2013

Zo lia nu lungdam pi nah.

> Dear All, > Tukum Kawlgam bup kumpi Tan ( 10 ) Exam ah Tamu District > sung pan Distinction a tam ngah pen 5 D tawh lai on na a ngah Lia > Thang En Niang @ Atelay i thu a tom: > > Amin: Lia Theresa Thang En Niang@ Atelay, > Akum: Kum ( 16 ), > Apamin: Pa Hang Lian Thang ( Secretary, UZO-Tamu ) > Anumin: Nu Siam Ngaih Lian > Tenna: Tamu, > Pawlpi: Catholic ( R.C ), > Tan lang (1/2 ), pan Tan ( 10 ) ciang lai kia ngei lo, a khat na vive > a ngah den khat hi in, tan ( 10 ) pen kum ( 1 ) tawh a zo to ziau hi . > Tan 9 ciang Boarding ah om ngei lo in, tan 10 pen Tamu Alintaga > Boarding ah om in, Tamu District sung pan in a mah bek 5 D tawh a sang > on pen a hi hi. > English Subject sim loh a dangteng Distinction ngah hi. English > Subject pen Essay leh Letter hoih tak in ka ngah kei ci hi. > kumpi te'n township level leh district level ah lai pil or laisiam > sangnaupang te a tel ciang vua zong a pai den khat hi . > Nungkum Kalaymyo ah zong district level laisiam te ki sap na ah zong > pai kha lai hi. > N.B:: ( 1 ) > Tukum Tan ( 10 ) gualzawh na a ngah kua ma peuh kong > lungdam pih tek uh a, a ong zo nai lo te zong maikum ciang lai on na a > ngah dingin ih biak Topa'n thupha hong pia ta uh hen! > > Zomi te hong laam to ih biak Topa' minthang ta hen! > > Thupuak, > > Father Go Lian > Tamu > N.B:: ( 2 ) > Hih 5 D ngah Zolia Thang En Niang i Photo ( Amaan ) kong > khak nop hang Internet Connection hoih lo lua a hih man in piang thei > nai lo hi. >

No comments:

Post a Comment

Pu Zo Net: ZO MITE THAU : ZO-THAU (Flintlock)

Pu Zo Net: ZO MITE THAU : ZO-THAU (Flintlock) :                             Leitung mun tuamtuamah gal nanna ding galhiem, a khang khang...

http://www.globalzoit.blogspot.com