Live News

Saturday, August 31, 2013

ZO HI'G NA CI LE ZO NGEI NA KEM VAI

*******
*******
*** ZO HI'G NA CI LE ZO NGEI NA KEM VAI


** ZO It Ing Na Ci Le A Nei AA Teng Phawh Den Vai.

** Zo zi, Zo Pasal nei Vai.

** I tu I ta te Zokam tawh ham sah vai , Zolai,

** Zo ngeina te sin sah vai.Zo ngei na keem cing vai.

** Zo la Zo thu (Zo kikup na) sungah kihal den vai.

** Zo cih thupi sah vai. Zo ham zang ciat vai zum pi sih vai.

** I mu I thei te khang thaa te hil sawn vai.

** Ang sung khual sih vai, ki sim maw si vai.

** Pawl pi ki deiidan si vai,( Veh le Phung )ki deiidan si vai. Tui bang in luang ton vai..

No comments:

Post a Comment

Pu Zo Net: ZO MITE THAU : ZO-THAU (Flintlock)

Pu Zo Net: ZO MITE THAU : ZO-THAU (Flintlock) :                             Leitung mun tuamtuamah gal nanna ding galhiem, a khang khang...

http://www.globalzoit.blogspot.com